Politikere

Våre folk


Kommunestyret

 • Elin er i dag ordfører i Sande. Hennes verdier er medmenneskelighet, raushet, ærlighet, ansvarlighet og respekt. Elin brenner litt ekstra for at kommunen som helhet skal være den beste kommunen å bo i. Vår nye kommune vil være satt sammen av tre unike lokalsamfunn som innbyggerne er stolte av og knytter sin identitet til. Elin ønsker seg en ny kommune der eksisterende stolthet og identitet ivaretas og utvides med en feiring av våre forskjeller og likheter. Gode tjenester som ser hele mennesket og tidlig innsats og forebyggende arbeid må stå i fokus. Hun tror på å jobbe som lag for å sikre gode tjenester og mener det er avgjørende at tverrfaglig samarbeid blir en norm i kommunen vår.

 • Bosted: Hof Bakgrunn: Tidligere ordfører i Hof, kulturkonsulent. Verdier: Likeverd og like muligheter for alle. Dette brenner jeg for: Forebyggende folkehelsearbeid i samarbeid mellom frivilligheten og lokalt kulturliv. Bekjempe ensomhet for alle aldersgrupper. Skape aktivitet og møteplasser. God oppvekst - gode barnehager, skoler, boforhold og varierte fritidstilbud.

 • Bosted: Nordre Jarlsberg Brygge, Sande Bakgrunn: Kjølemontør og ordfører. Verdier: Rettferdighet, solidaritet og likeverd Dette brenner jeg for: En helhetlig utvikling i kommunen. Gode kommunale tjenester med kulturaktiviteter for folk i alle aldre. Kommunen må spille sammen med frivilligheten.

 • Christina Berg

  Christina er studieleder i styret og sitter i utvalget kommunalteknisk og i kommunestyret i Holmestrand. Bakgrunn: Fagleder Dette brenner jeg for: Satse på moderne, miljørettet utvikling av byen og ikke minst ivareta flersenterkommunen. Gjennom fokus på by- og stedsutvikling, gir dette oss arbeidsplasser, kortreist mat, friluftsliv og rekreasjon på engang. Jeg er for strender, skog, parker og natur, som er viktig for oppvekst og folkehelse. Ivarata dette for både oss som bor her nå og for kommende generasjoner.

 • Bosted: Holmestrand Bakgrunn: Elev vgs, representant fyllkeselevrådet Verdier: Inkludering, likestilling og rettferdighet Dette brenner jeg for: Det viktigste for meg er skolepolitikken, jeg vil at vi skal ha en fellesskole som ser alle elevene og som gir alle den samme muligheten til å lykkes. Vi trenger mer fokus på miljø og jeg håper nye Holmestrand kan bli en grønnere kommune. Jeg stiller til valg fordi jeg har lyst til å gi ungdommen en stemme.

 • Bosted: Sande Bakgrunn: Masterstudent sosiologi Verdier: Fellesskap og likestilling - like muligheter uavhengig av klasse, kjønn og etnisitet. Dette brenner jeg for: Å utjevne forskjeller og motarbeide for sosial ulikhet. Jeg er spesielt opptatt av dette innenfor utdanning, arbeidsliv og helse Mine grunnverdier forankret i likestilling. Likestilling mellom kjønn, klasse, etnisitet og i arbeidslivet. Dette mener jeg burde være en del av grunnmuren i ett hvert samfunn. Jeg stiller til valg fordi det er mye spennende som foregår i kommunen og rundt sammenslåingen. Jeg syntes det hadde vært interessant å delta i prosessen Sande og de øvrige kommunene er i. Jeg er spesielt interessert i arbeidsliv og- miljø politikk.

 • Sigurd Røraas

  Bosted: Sande Bakgrunn: Studerer Politisk økonomi Verdier: Solidaritet og felleskap Dette brenner jeg for: Alle Barn og unge i den nye kommunen skal ha det bra både på og etter skolen. Da er det viktig å jobbe hardt for en mobbefriskole og ha et godt tilbud for idrett, kultur, klubber og foreninger, som er lett tilgjengelige for alle i den nye kommunen.

 • Bosted: Holmestrand sentrum Bakgrunn: Ingeniør Verdier: Fellesskap, likhet og respekt Jeg er opptatt av en verdig eldreomsorg. Jeg mener matlaging til eldre skal foregå der beboerne bor. Kultur og aktivitetstilbud inn i hverdagen til de eldre. Pårørende og brukermedvirkning må på dagsorden. Kompetansen innen eldreomsorgen i kommunen må tilpasses behovet. Med bakgrunn som ingeniør er jeg også opptatt av teknisk sektor og bidra til at vi får gode bomiljøer i kommunen. Og at vi bygger en infrastruktur som holder tritt med utviklingen

 • Kjell Olav er styremedlem Bosted: Hof Bakgrunn: Bygningsarbeider. Verdier: Solidaritet og likeverd. Dette brenner jeg for: Barn unges oppvekst. At barn og unge har det godt, slik at de tar vare på og respekterer de eldre senere i livet. Stå på for svake grupper.


Styret

 • Bosted: Hanekleiva, Sande Bakgrunn: Administrasjon og logistikk. Dette brenner jeg for: Gjøre en forskjell. Være fremtidsoptimist. Trivsel og gode oppvekst- og levevilkår for alle oss som bor i Holmestrand. Gode skoler og trygg omsorg. Vi skal alle ha like muligheter til å leve forskjellige liv!

 • Bosted: Holmestrand Bakgrunn: Teknisk assistent, HMS-ansvarlig og tillitsvalgt Verdier: Åpenhet, respekt og fellesskap Dette brenner jeg for: Brenner for: jeg har stor respekt for betydningen av ombudsrollen. Jeg vil jobbe imot privatisering av forvaltningsoppgaver og ønsker for full åpenhet i alle politiske prosesser.

 • Elin er i dag ordfører i Sande. Hennes verdier er medmenneskelighet, raushet, ærlighet, ansvarlighet og respekt. Elin brenner litt ekstra for at kommunen som helhet skal være den beste kommunen å bo i. Vår nye kommune vil være satt sammen av tre unike lokalsamfunn som innbyggerne er stolte av og knytter sin identitet til. Elin ønsker seg en ny kommune der eksisterende stolthet og identitet ivaretas og utvides med en feiring av våre forskjeller og likheter. Gode tjenester som ser hele mennesket og tidlig innsats og forebyggende arbeid må stå i fokus. Hun tror på å jobbe som lag for å sikre gode tjenester og mener det er avgjørende at tverrfaglig samarbeid blir en norm i kommunen vår.

 • Bosted: Holmestrand Bakgrunn: Elev vgs, representant fyllkeselevrådet Verdier: Inkludering, likestilling og rettferdighet Dette brenner jeg for: Det viktigste for meg er skolepolitikken, jeg vil at vi skal ha en fellesskole som ser alle elevene og som gir alle den samme muligheten til å lykkes. Vi trenger mer fokus på miljø og jeg håper nye Holmestrand kan bli en grønnere kommune. Jeg stiller til valg fordi jeg har lyst til å gi ungdommen en stemme.

 • Anne Lise Måge

  Bosted: Hof Bakgrunn: Pensjonist med lang fartstid innen handel. Verdier: Samhold. Dette brenner jeg for: Den nye kommunen skal være et godt hjem for alle som bor her. Alle skal føle seg velkommen og sett, uavhengig av utgangspunkt og utfordringer. Jobbe sammen mot felles mål.

 • Jarle Georg er styremedlem og vara til kommunestyret i Sande. Bosted: Ekeberg, Sande Bakgrunn: Tømmermester og småbruker. Verdier: Solidaritet, likestilling og likeverd. Dette brenner jeg for: Matjorda vår - et umistelig gode som må vernes og videreføres. Opprettholde små skoler, tett knyttet til sine nærmiljø. At alle skal ha like muligheter til å lykkes med å nå sine mål.

 • Kjell Olav er styremedlem Bosted: Hof Bakgrunn: Bygningsarbeider. Verdier: Solidaritet og likeverd. Dette brenner jeg for: Barn unges oppvekst. At barn og unge har det godt, slik at de tar vare på og respekterer de eldre senere i livet. Stå på for svake grupper.

 • Christina Berg

  Christina er studieleder i styret og sitter i utvalget kommunalteknisk og i kommunestyret i Holmestrand. Bakgrunn: Fagleder Dette brenner jeg for: Satse på moderne, miljørettet utvikling av byen og ikke minst ivareta flersenterkommunen. Gjennom fokus på by- og stedsutvikling, gir dette oss arbeidsplasser, kortreist mat, friluftsliv og rekreasjon på engang. Jeg er for strender, skog, parker og natur, som er viktig for oppvekst og folkehelse. Ivarata dette for både oss som bor her nå og for kommende generasjoner.

 • Ellen Grønseth

  Ellen er kvinnepolitisk ansvarlig i styret. Bosted: Hof Bakgrunn: Jobber i næringsmiddelindustrien, tillitsvalgt Verdier: Ærlig og rettferdig. Dette brenner jeg for: frivillighet, gode og trygge arbeidsplasser, et godt og trygt arbeidsliv/ arbeidsmarked