Politikere

Våre folk


Kommunestyret

 • Eirik er ordførerkandidaten vår i år, og jobber som fengselsleder ved Ringerike fengsel. Han brenner for at Holmestrand kommune skal bli en enda bedre kommune for alle innbyggerne våre! Han er veldig opptatt av at innbyggernes ulike livsfase-behov blir ivaretatt på en kvalitetsmessig god måte gjennom gode kommunale tjenester, slik at Holmestrand kommune fortsatt skal være et godt sted å bo for liten og for stor – hele livet. Eirik sine verdier er medmenneskelighet, se det gode i hver enkelt menneske, raushet og ansvarlighet.

 • Fredrik er nestleder i utvalget for kultur og frivillighet. For meg er skole og yrkesfag det som treffer meg nærmest. Tidlig innsats i skole og tett oppfølging for veien videre etter endt grunnskole. Ønsker flere bedrifter med satsing på lærlinger.

 • Camilla sitter i formannskapet og kommunestyret. Hun er opptatt av at barn og unge skal ha en trygg og god oppvekst, og at eldre skal få en meningsfyll alderdom.

 • Christina Berg

  3. kandidat i Holmestrand. Bosted: Gullhaug, Holmestrand. Arbeidserfaring: jobber innen offentlig sektor, fagleder ved Dokumentsenteret i Horten kommune. Politisk: medlem av by/-kommunestyret siden 2011 og nestleder i teknisk utvalg i dag. Brenner for helhetlig utvikling av hele kommunen vår. Jeg er opptatt av å tilrettelegge for arbeidsplasser og infrastruktur, se muligheten for fysisk aktivitet (idrett, skoger, parker), som er viktig for oppveksten og alle generasjoner. Gjennom fokus på by- og stedsutvikling og miljø har vi nettopp disse mulighetene.

 • Kari Weggesrud

  13. kandidat i Holmestrand. Bosted: Sande. Jeg er per dags dato sykepleierstudent på Universitetet i Drammen, og er ferdigutdannet i juni 23. Jeg har jobbet i underkant av fire år i hjemmetjenesten i kommunen, og jobber nå på Drammen legevakt. Der blir jeg ut sommeren, og så starter jeg i hjemmesykepleien igjen i september. Jeg har ingen tidligere politisk erfaring, men det kan antas at jeg er noe arvelig belastet? Mitt interesseområde er eldreomsorg.

 • Marthe er nestleder i utvalget for helse, omsorg og velferd. Hun brenner jeg for å utjevne forskjeller og motarbeide for sosial ulikhet. Marthe er spesielt opptatt av dette innenfor utdanning, arbeidsliv og helse. Hennes grunnverdier forankret i likestilling. Likestilling mellom kjønn, klasse, etnisitet og i arbeidslivet. Dette mener henne det burde være en del av grunnmuren i ett hvert samfunn. Hennes verdier: Fellesskap og likestilling - like muligheter uavhengig av klasse, kjønn og etnisitet.

 • Ragnhild Bakke

  9. kandidat i Holmestrand. Alder: 37. Bosted: Galleberg, Sande. Arbeidserfaring: Jeg er utdannet fysioterapeut og folkehelsekoordinator, og har jobbet innen flere ulike områder av helsesektoren. Nå jobber jeg med helse som fagfelt i NAV Vest-Viken, med mål om at flere skal erfare viktigheten av meningsfulle aktiviteter til tross for helseutfordringer. Politisk erfaring: Jeg er ny i det politiske miljøet, men har fått jobbe tett opp mot politikere som folkehelsekoordinator i en kommune og som FAU leder ved Galleberg skole. Hjertesaker: Oppvekst, folkehelse og en bærekraftig utvikling av kommunen vår er områder jeg kjenner et ekstra sterkt engasjement for. Jeg er opptatt av at vi alle er del av et felleskap og at vi får det bedre dersom vi opplever å kunne bidra inn i dette felleskapet. Sammen får vi til mer!


Styret

 • Karl Einar er utvalgsleder for helse, omsorg og velferd. Han brenner for en helhetlig utvikling i kommunen. Gode kommunale tjenester med kulturaktiviteter for folk i alle aldre. Kommunen må spille sammen med frivilligheten. Han sine verdier er rettferdighet, solidaritet og likeverd.

 • Bosted: Holmestrand Jeg vil være med å bygge en ny fylkeskommune med livskraftige bygder og attraktive byer. Tillit skaper produktivitet, og det er i fellesskap vi løser de store oppgavene best. Jeg vil jobbe for å redusere sosiale forskjeller og forhindre utenforskap i alle aldersgrupper og på alle arenaer. Vi får til mer sammen enn hver for oss.

 • Kjetil Bull

 • Mine hjertesaker: Gode muligheter for friluftsliv for alle - Utbygging og utvikling av de tre sentraene Hof, Sande og Holmestrand by - Tilrettelegging for næring og industri. Jeg ønsker at alle i kommunen vår skal trives og ha det bra, derfor mener jeg at vårt program er det beste.

 • Elin Agdestein Gran

  Elin er medlemsansvarlig i styret.

 • Ellen Grønseth

  Ellen er kvinnepolitisk ansvarlig i styret. Bosted: Hof Bakgrunn: Jobber i næringsmiddelindustrien, tillitsvalgt Verdier: Ærlig og rettferdig. Dette brenner jeg for: frivillighet, gode og trygge arbeidsplasser, et godt og trygt arbeidsliv/ arbeidsmarked

 • Som tillitsvalgt og ansatt i fagbevegelsen står arbeidet mot ulikhet og for et inkluderende arbeidsliv sentralt. Hans Kristian vil jobbe for at vi fortsetter å bygge og videreutvikler Holmestand kommune til et godt sted å bo. Sammen med kommunens økonomiske handlingsrom vil egne kompetente ansatte som gis tillit og trygge arbeidsvilkår være avgjørende for at kommunen kan levere riktige tjenester, til riktig tid til innbyggere. Opp og fram – Holmestrand!

 • Reidar Lundh

  Mine hjertesaker: Naturvern, friluftsliv, boligutbygging og infrastruktur.

 • Eirik er ordførerkandidaten vår i år, og jobber som fengselsleder ved Ringerike fengsel. Han brenner for at Holmestrand kommune skal bli en enda bedre kommune for alle innbyggerne våre! Han er veldig opptatt av at innbyggernes ulike livsfase-behov blir ivaretatt på en kvalitetsmessig god måte gjennom gode kommunale tjenester, slik at Holmestrand kommune fortsatt skal være et godt sted å bo for liten og for stor – hele livet. Eirik sine verdier er medmenneskelighet, se det gode i hver enkelt menneske, raushet og ansvarlighet.