Politikken

Vi står sterkere sammen

I årene som kommer skal vi sammen bygge en ny kommune. Vi går fra å være små steder med 11000, 3200 og 10000 innbyggere, til å bli et fellesskap med 25000 innenfor samme kommunegrense. Det er omfattende arbeid som innebærer store endringer for ansatte, innbyggere og politikere. Arbeiderpartiet har som mål at våre 3 unike lokalsamfunn skal forenes i stolthet over sine likheter og forskjeller. Identiteten hver og en av oss har knyttet til vårt nærmiljø skal ikke endres, men heller kanskje utvides.

For Arbeiderpartiet er fellesskapet, åpenhet og tillit nøkkelord når vi skal forme en ny kommune.  Vi tror på den nye kommunen vår!

En gruppe ungdomsskole elever sitter samlet rundt læreren sin. Foto: Øivind Haug

Vi skal bygge sterke lag rundt våre yngste

En god oppvekst for alle i Holmestrand

Arbeiderpartiet sin oppvekstpolitikk har som mål å sikre at alle får en god og trygg oppvekst og at frafallet i den videregående skole skal fortsette å gå ned. Vi mener at arbeidet med å forebygge frafall starter allerede i barnehage og barneskole. En barnehage og skole som har fokus på slik tidlig innsats vil kunne legge et godt grunnlag for at disse barna gjennomfører hele skoleløpet

Tidlig innsats og forebyggende arbeid er definert slik at innsatsen skal settes inn så snart man blir klar over at det finnes en utfordring. Vi skal ikke «vente og se» men heller handle målrettet og dermed kunne unngå at utfordringene får vokse seg større. Arbeiderpartiet vil derfor legge vekt på ansatte som har god kompetanse innenfor forebygging, og vi vil også å se nærmere på større bruk av tverrfaglig kompetanse både i barnehage og skole. Derfor vil vi samle alle etater som jobber med barn, under samme kommunalsjef. Arbeiderpartiet mener dette kan best løses dersom helse, oppvekst og kultur, idrett og frivillighet deles i tre egne sektorer, i tillegg til kommunalteknisk utvalg.

Holmestrand Arbeiderparti vil:

 • Bygge sterke, tverrfaglige lag rundt våre barn og unge
 • Sørge for et fortsatt sterkt fokus på tidlig innsats og forebygging, inkl. arbeid mot mobbing
 • Sørge for at de gode lærerne våre får bruke sine krefter og sin tid nærmest mulig elevene
 • Utvikle møteplasser for egen-organisert aktivitet sammen med ungdommene
 • Etablere et «ungdommens eget kommunestyre»
 • Ha en lese-skrive-regne- garanti
 • Ved etablering av barnehager skal disse være ideelle eller kommunale
En helsearbeider geleider en eldre dame gjennom gangene i et helsebygg. Foto: Øivind Haug

En god helse er en av grunnsteinene i et godt liv.

En god helse og verdig eldreomsorg for alle

Vi mener det er bedre å forebygge fremfor å reparere og vil fortsette, og styrke, arbeidet med tverrfaglig arbeid og tidlig innsats innen helse og omsorg. Vi vil fortsette å jobbe systematisk og planmessig med forebygging i den nye kommunen. Vi mener at dette er svært verdifullt for alle, både for enkeltmennesket og for samfunnet.  

Vi blir flere eldre. Eldre med kunnskap, erfaring drømmer og ønsker. Vi vil ha en eldrepolitikk som legger til rette for aktive liv, frivillig innsats og en trygg og omsorgsfull eldreomsorg. 

Fortsatt satsing på velferdsteknologi mener vi er en selvfølge, og helt nødvendig for å kunne levere et tilbud som tilrettelegger godt nok for den enkelte.

Vi skal satse videre på et godt, næringsrikt og fristende mattilbud, på meningsfulle hverdager og på gode og verdige dager i pleiesektoren vår.

Mange pensjonister forteller at de føler seg ensomme, og noen etterlyser egne bofellesskap for eldre som ikke ennå er pleietrengende. Kommunen skal være behjelpelige med å avsette områder til slike formål i kommuneplanen.

Holmestrand Arbeiderparti vil:

 • Sørge for at kommunens helsetjenester er lett tilgjengelig, har god kvalitet og er individuelt tilpasset.
 • Sikre at Frisklivssentralen videreføres og videreutvikles
 • Sørge for et sterkt fokus på folkehelse og forebygging
 • Hjemmebesøk gjennomføres for alle ved fylte 79 skal opprettholdes
 • Trygghetsalarm skal være tilgjengelig, ikke bare ved medisinsk behov
 • «Den kulturelle spaserstokken» videreføres
 • Kommunen vår skal søke å være pilotkommune for fleksibel buss for eldre
Portrett av en industriarbeider i arbeidsklær. Foto: Øivind Haug

Den viktigste ressursen i kommunen er menneskene som jobber der

Et trygt og seriøst arbeidsliv i Holmestrand

Faste stillinger er avgjørende for å rekruttere ansatte, særlig til helsetjenestene, og for å dekke opp behovet for kompetanse i denne sektoren. Vi mener at kommunen har et særskilt ansvar for å redusere ufrivillig deltid og vil at heltidsstillinger skal være regelen og deltid unntaket.

Sosial dumping og utnyttelse av arbeidskraft må bekjempes. Arbeiderpartiet vil sørge for at kommunen ikke godtar anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Vi vil innføre innkjøp/anbudsregler som motarbeider sosial dumping

Arbeiderpartiet vil ha et sterkt fokus på å etablere ytterligere arbeidsplasser i kommunen og skal i kommuneplanen sette av områder hvor næringsutviklingen skal skje. Vi vil ha et mangfoldig næringsliv, alt fra tyngre og plasskrevende etableringer på egnede områder, til service og handelsrelatert virksomhet i de tre sentra i kommunen. Vi må sørge for at nystartede bedrifter og gründere møter både velvillighet og fornuftige krav i kommunen.

Holmestrand Arbeiderparti vil:

 • Sørge for at kommunen vår er næringsoffensiv og en god og tydelig samarbeidspartner
 • Sentrumshandelen skal styrkes i sentrene Holmestrand, Sande og Hof
 • Bidra til at kommunen videreutvikler et godt samarbeid med aktuelle næringsråd/næringsforeninger
 • Vi vil jobbe for at økologisk landbruk kan være en sektor som kan løftes frem av Universitetet i Sørøst-Norge og andre relevante parter
 • Arbeide for at kommunen er et trygt arbeidsmiljø preget av åpenhet og gjensidig tillit
 • Sikre at ufrivillig deltidsarbeid unngås
 • Legge til rette for faglig utvikling og etter- og videreutdanning
 • Jobbe for at kommunen skal ha minst to lærlinger per 1000 innbyggere
 • Sørge for at kommunen bevisst arbeider for å hindre sosial dumping
En rutebuss kjører over en bro i Oslomarka. Foto: Øivind Haug

Arbeiderpartiet skal tenke globalt og handle lokalt

En fremtidsrettet klima-og miljøpolitikk

Arbeiderpartiet vil at klimaperspektivet skal være del av all kommunal planlegging. Klimahensyn skal være til stede i kommunens tjenesteutførsel og de ansatte i kommunen må ha god kunnskap om klima og miljøhensyn.

FNs klimapanel sine anbefalinger skal være ledende i klimaarbeidet lokalt. Kommunen har også mulighet gjennom sin rolle som innkjøper til å stille miljøkrav. Vi skal bruke klima- og energiplanen og rullere den minst hvert fjerde år, og sikre at arbeidet skal skje i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte.

Det er avgjørende at kommuner og fylker samordner seg og tenker helhetlig og miljøvennlig i sin arealplanlegging. Særlig i planleggingen av nye bo- og næringsområder må vi tilrettelegge for kollektive transportløsninger, miljøvennlige bygg og god energiutnyttelse. Offentlige bygg og infrastruktur har lang levetid og må planlegges, dimensjoneres og bygges for å tåle framtidas klima.

Holmestrand Arbeiderparti vil:

 • Stille krav om energieffektive nybygg, og samtidig legge til rette for at flere fullfører klimatiltak på eksisterende bygg
 • Sikre at miljø og klimahensyn skal være fundamentet for alt politisk arbeid
 • Sikre at kommunen tar hensyn til det ytre miljø i sin innkjøpspolitikk og sin forretningsvirksomhet