Politikken

Opp og fram - Holmestrand!

Holmestrand har gjennomført en omfattende sammenslåing av tre kommuner til en storkommune, og alle gode krefter forenes for å skape et godt og trygt liv fra «vugge til grav» for alle innbyggerne i vår nye kommune.

Arbeiderpartiet har fortsatt som mål at våre 3 unike lokalsamfunn skal leve sammen i stolthet over sine likheter og forskjeller. Identiteten hver og en av oss har knyttet til vårt nærmiljø skal ikke endres, men videreutvikles og dyrkes. Vi skal ha levende nabolag i bygd og by.

Næringseventyret i kommunen vår er godt i gang, og Arbeiderpartiet er garantisten for at den positive utviklingen skal fortsette. Arbeiderpartiet vil tilrettelegge for lokalt næringsliv og vi skal sørge for tilstrekkelige arealer for nyetableringer, samtidig som vi samarbeider godt med de som allerede er på plass her.

For Arbeiderpartiet er fellesskap, åpenhet og tillit nøkkelord når vi skal videreutvikle vår nye kommune.

Å utvikle og sikre god kvalitet på alle kommunale tjenester til innbyggerne våre er et bærende prinsipp for Arbeiderpartiet. Ingen kjenner tjenestetilbudene våre så godt som de som faktisk jobber med tjenestene. Arbeiderpartiet har tillit til fagfolkene våre og mener det er helt naturlig og avgjørende at nettopp de ansatte i størst mulig grad bidrar aktivt til å utvikle tjenestene til innbyggerne våre. Og med innbyggernes behov og trivsel i fokus, blir den nye kommunen vår et enda bedre sted å bo for liten og for stor.

Arbeiderpartiet er opptatt av at vi gjennom nøkternhet, åpenhet og trygghet, skal lære av hverandre og gjennom nytenkning gjøre de kommunale tjenestene fremtidsrettet og enda bedre. Dette for at kommunen skal kunne utvikle og nyttiggjøre seg det viktige handlingsrommet en ny kommune gir.

Arbeiderpartiet ønsker å prioritere tilbud til barn, unge og eldre. Dette skal vi få til gjennom god økonomistyring og tydelige prioriteringer. Holmestrand skal være et fint sted å leve hele livet.

Arbeiderpartiet har de beste løsningene for våre innbyggere fra «vugge til grav».

Vi har stor tro på vår nye kommune – Opp og fram Holmestrand!

EN GOD OPPVEKST VARER HELE LIVET

For Arbeiderpartiet er det viktig at barn og unge i kommunen har en trygg og lærerik oppvekst som gir et godt grunnlag for et fint liv. Forebygging av frafall i videregående starter allerede i barnehagen og i barneskolen. Tidlig innsats er derfor et viktig satsingsområde i oppvekstsektoren. Dersom alle barn og unge skal lykkes gjennom hele skoleløpet, må vi sette inn nok ressurser med en gang det er risiko for at det kan oppstå utfordringer.

Dette vil kunne legge et godt grunnlag for at alle barna gjennomfører skoleløpet med bred kunnskap og gode minner.  Arbeiderpartiet vil derfor legge vekt på ansatte som har relevant utdanning for fagområdet de jobber i. Alle som jobber med barn skal ha kompetanse innen forebyggende arbeid. Vi vil også å se nærmere på større bruk av tverrfaglig kompetanse både i barnehage og skole.

Vi har en visjon om at alle ungdommer som går ut av skolen, skal ha gode opplevelser med skolen og samtidig være godt rustet for voksenlivet.

TRYGGE BARNEHAGER

Barnehagen er en viktig arena for sosial utjevning og for læring. Barnehagen skal være med på å utvikle barnas iboende nysgjerrighet og utforskertrang. Barna skal oppleve lek, sosialisering og mestring sammen med jevnaldrende. Arbeiderpartiet vil at alle barn skal kunne delta på denne arenaen. Gjennom bred kompetanse hos våre ansatte, vil vi gi et tilbud som sikrer alle barn en likeverdig start på livet. For å kunne følge opp hvert enkelt barn på en god måte, er det viktig at det er nok voksne i barnehagen, og at flest mulig av disse har relevant utdanning. For å ha tilstrekkelig og godt kvalifiserte ansatte mener vi det er viktig å utdanne fagarbeidere i egen kommune, fortsette satsningen på lærlinger og til enhver tid arbeide for full dekning av kvalifiserte barnehagelærere.

Arbeiderpartiet vil at barnehager i hovedsak skal drives av kommunen, med ideelle private barnehager som supplement. Vi mener at en slik kombinasjonen av barnehagetyper som samarbeider godt, der kommunen går i spissen for et kvalitetsutviklingsarbeid, vil være med å sikre faglig gode barnehager og mangfold.

Vi vil ikke konkurranseutsette våre kjerneoppgaver som barnehager, skoler og omsorgstjenester. Vi mener at skattekronene våre skal brukes direkte i tilbud til innbyggerne og ikke kunne tas ut som utbytte av kommersielle aktører. Derfor ønsker vi at når det skal etableres nye barnehager i vår kommune, så skal disse være større kommunale eller ideelle barnehager.

For å skape gode barnehager mener vi at alle våre kommunale barnehager skal ha permanente bygg og at det bygges store og gode kommunale barnehager. Vi er en kommune i vekst og vi mener det er viktig at nye barnehager skal bygges i nærheten der folk bor. Det gjør hverdagen enklere for småbarnsfamiliene og det gjør at klimaet spares for unødig bilkjøring.

Gullhaug, Knutseskogen og Haga barnehager er alle viktige å prioritere inn i nye, permanente og godt egnende bygg.

 • SLIK VIL VI FÅ DET TIL:
 • Fremskynde bygging av barnehager i pressområder
 • Prioritere å få barnehager og skoler i permanente bygg
 • Sikre gode uteområder i alle kommunale barnehager
 • Ha som førende prinsipp å tildele plass i nærbarnehagen

VÅRE SKOLER – SKOLEHVERDAGEN

Arbeiderpartiet mener at det er en styrke at alle barn i kommunen utvikler et felles verdigrunnlag basert på toleranse og mangfold gjennom møter med medelever av ulik bakgrunn, etnisitet og religion i den offentlige skolen. Skolen viktigste oppgave er å legge til rette for at alle elever opplever mestring og trygghet. En god skole utdanner hele mennesket.

Arbeiderpartiet vil at arbeidet med bygging av sosial kompetanse og forebygging mot mobbing må videreføres gjennom systematisk og forpliktende arbeid. Det er også viktig med tett dialog mellom barnehage, hjem og skole slik at barna kan få en best mulig tilpasset opplæring fra starten.

Arbeiderpartiet ønsker at fellesskolen skal være det beste tilbudet til hver enkel elev. En skolehverdag hvor elevene blir sett, er nøkkelen til mestring, motivasjon og læring.

Vi vet at barn og unge lærer best med mat i magen, og derfor vil Arbeiderpartiet jobbe for å gi alle elever et sunt, variert og gratis skolemåltid. Dette er bra for læringen og vil være med å bygge gode, inkluderende felleskap som utjevner sosiale forskjeller.

Arbeiderpartiet vil at alle barn skal få utfordringer tilpasset sitt eget nivå og kompetanse, fordi opplevelsen av mestring gir motivasjon. Hver enkelt elev må få med seg de viktige første byggeklossene i lesing, skriving og regning, fordi dette er avgjørende for at de skal lykkes videre. Ingen elever i kommunen vår skal gå ut av småskolen uten disse grunnleggende ferdighetene. Derfor mener vi en lese-skrive-regne- garanti i barneskolene er helt avgjørende.

Vi har gode lærere i skolene våre og det skal vi sørge for å opprettholde fremover. Det innebærer å rekruttere riktig og viktig kompetanse ved nyansettelser og å verdsette kompetansen til de som allerede gjør en fantastisk jobb på våre skoler. Å legge til rette for faglig påfyll gjennom etter- og videreutdanning er viktig for å skape god undervisning.

Arbeiderpartiet mener at det aller viktigste kriteriet for god læring i skolen er nok faglærte lærere som får tid og tillit til å utøve læreryrket sitt. Vi vil at kartlegging og testing av elever skal være gjenstand for en meget bevisst prioritering fra ledelse og lærere, slik at det ikke brukes mer tid enn nødvendig på dette.

Tverrfaglig fokus i skolen innebærer at kompetanse fra øvrige ansatte i kommunen kan tas i bruk til det beste for elevene, i god samhandling med ledere og lærere. Yrkesgrupper som vil være relevante, er fagarbeidere, miljøarbeidere og barnevernspedagoger.

Et godt skoletilbud, innebærer også at byggene som rommer skolene er gode nok. Vi har stort behov for utbygging ved Ekeberg og Botne skole trenger en ny idrettshall. I tillegg er det behov for mer plass og mindre klasser på Gjøklep Ungdomsskole. Hof skole har også behov for omfattende rehabilitering. Vi vil gå i bresjen for at disse behovene løses. Det er imidlertid såpass omfattende behov, at ikke alle lar seg løse innen en fireårsperiode. Vi vil derfor sette opp en prioriteringsplan som sikrer at alle disse prosjektene planlegges og gis prioritet ut fra hvor behovet er størst.

 • SLIK VIL VI FÅ DET TIL:
 • Skolestrukturen skal opprettholdes og vi skal oppfylle nærskoleprisnippet
 • Prioritere å få barnehager og skoler i permanente bygg
 • Sørge for tilstrekkelige læremidler i skolen
 • Økt fokus på forebyggendearbeid oppvekst i barnehagene og skolene
 • Øke fritidstilbudet etter skoledagen
 • Jobbe for at kommunale skoler gis mulighet for et sunt, variert og gratis skolemåltid hver dag
 • Styrke skolenes mulighet for å kombinere læring og fysisk aktivitet
 • Styrke undervisningen i seksualitet og grensesetting, kjønns- og seksualitetsmangfold, LHBT+ og reproduktiv helse tilpasset alderstrinnet
 • Sikre at alle barnehager og skoler har en handlingsplan mot mobbing, og at alle ansatte har kompetanse til å forebygge, avdekke og stanse mobbing.
 • Sikre at vi har gode rutiner for trygge overganger mellom barnehage og SFO/skole, barnetrinn og ungdomstrinn, grunnskole og videregående skole
 • Vi skal bygge sterke lag rundt våre barn og unge!

UNGDOMMENES KOMMUNE

Arbeiderpartiet vil at Holmestrand kommune skal se ungdommene våre som den positive og utviklende ressursen de er. Vi vil jobbe videre for å etablere møteplasser for ungdommen flere steder i kommunen. Ungdommen selv har ofte best innsikt i hva som kan være et godt tilbud og vi ønsker en tettere dialog med ungdomsrådet når nye møteplasser skal utformes.

Arbeiderpartiet er opptatt av at barn og ungdom skal ha tilgang til fritidstilbud i sitt nærmiljø. Et godt samarbeid med idretten og frivilligheten er med på å skape disse møteplassene. Idrett, kultur, egenorganisert aktivitet og ungdomsklubber er med på å styrke trivsel, helse og fellesskapet.

Arbeiderpartiet vil at kommunen i tillegg skal legge til rette for treffplasser hvor unge og eldre kan treffes på tvers av generasjoner. Vi mener denne kontakten mellom generasjonene er viktig. Det kan bidra til å øke forståelse på tvers av generasjoner, samtidig som det kan skape en arena for utveksling av erfaring og kunnskap. I tillegg kan det hjelpe begge generasjoner med det de oppgir er en stor utfordring i hverdagen, nemlig følelsen av ensomhet.

Som et tiltak for at Holmestrand kommune skal være «Ungdommens kommune» vil Arbeiderpartiet jobbe for at ungdommene gis aktiv mulighet for å ta del i utformingen fremtidens Holmestrand gjennom et enda sterkere ungdomsråd.

Arbeiderpartiet mener det er viktig at unge har et godt møte med arbeidslivet. Sommerjobb er ofte ungdommens første arbeidserfaring. Kommunen må samarbeide med næringslivet, slik at flere kan få muligheten til å oppleve mestring, delta i arbeidslivet og få sin første jobb. Vi ønsker også at kommunen vår skal gi tilbud om sommerjobber til ungdom, blant annet i helse- og omsorgssektoren, ungdomsaktiviteter /BUA og ulike oppgaver innen teknisk sektor.

Det er viktig at alle barn og unge opplever mestring og trygghet i hverdagen. Derfor mener vi det er spesielt viktig at unge utenfor jobb og utdanning eller opplæring har et godt tilbud å komme til vår kommune.

 • SLIK VIL VI FÅ DET TIL:
 • Opprettholde tre ungdomsklubber i Holmestrand kommune og fortsette med å utvide åpningstidene.
 • Tilby ungdom mulighet for sommerjobb i Holmestrand kommune
 • Utvikle og styrke kommunens fokus på innsats og forebygging av utenforskap.
 • Alle skoler og barnehager skal jobbe målrettet og forebyggende mot mobbing.
 • Sikre god karriereveiledning.

HELSE OG OMSORG

Alle i Holmestrand kommune skal ha lik rett til gode offentlige helsetjenester, uavhengig av bakgrunn, økonomi eller alder. Mennesker som søker eller mottar tjenester fra kommunen skal møtes med verdighet og respekt, og det er viktig at deres rettssikkerhet ivaretas. Brukere av helsetjenester skal på en enkel måte komme i kontakt med tjenesten og gode tjenestebeskrivelser skal gi forutsigbarhet for hva kommunen stiller opp med og hva du som innbygger kan forvente.

God folkehelse, forebygging og tidlig innsats er nøkkelen til en aktiv og sunn aldring. Vi mener det er bedre å forebygge fremfor å reparere og vil fortsette og styrke arbeidet med tverrfaglig arbeid og tidlig innsats innen helse og omsorg. Videre vil vi fortsette å jobbe systematisk og planmessig med forebygging. Vi mener at dette er svært verdifullt for alle, både for enkeltmennesket og for samfunnet.

Fortsatt satsing på velferdsteknologi mener vi er en selvfølge, og helt nødvendig for å kunne levere et tilbud som tilrettelegger godt nok for den enkelte. Å ta i bruk omsorgsteknologi tidlig, er en forutsetning for å kunne mestre mulighetene i fremtidens eldreomsorg.

Gjennom en nær og tjenesteytende kommune skal det legges til rette for positiv og god livsutfoldelse. Som innbygger skal du ha muligheten for et aktivt og rikt liv. Når du trenger det, skal vi ha kompetente ansatte med oppdaterte kunnskap på sine fagfelt som står klare til å bistå deg. Vi skal tilby flere lærlingeplasser, samt tilby ferdig utdannede faste hele stillinger og jevnlig kompetansepåfyll. Dette er viktige virkemidler for å kunne møte framtidas utfordringer. Brukermedvirkning gjennom alle livsfaser er en forutsetning for å lykkes både for kommunen, frivillighet og innbyggere.

Psykisk helse

Arbeidet med psykisk helse skal kjennetegnes av den samme prioriteringen og faglige standarden som annet helsearbeid. Holmestrand arbeiderparti er opptatt av at de psykiske helsetjenestene skal styrkes, og lavterskeltilbud er noe vi vil prioritere, eksempelvis ved at kommunens helsetjenester er lett tilgjengelig for alle som trenger det, helsestasjonen for ungdom får økt åpningstid og at skolehelsetjenesten skal være lett tilgjengelig på alle skoler.

Rusomsorg

Holmestrand arbeiderparti er opptatt av en human ruspolitikk, og at mennesker med rusproblemer skal kunne leve meningsfulle liv med økt livskvalitet. Holmestrand kommune må ha en helhetlig ruspolitikk fordi den angår hele farmiler og kan oppstå i alle deler av livet. Vår politikk bygger på forebyggende tiltak, god helsehjelp og meningsfulle liv.

Aktiv alderdom

Vi blir flere eldre. Vi vil ha en eldrepolitikk som legger til rette for aktive liv, frivillig innsats og en trygg og god eldreomsorg. Derfor mener vi at de eldre som trenger det, må sikres egnede, tilrettelagte boliger, og at alle må ha mulighet for sosial deltakelse, gode transportløsninger og muligheter for fysisk aktivitet og sosialt fellesskap. Vi vet også at mosjon virker forebyggende og helsefremmende i alle aldre.

De fleste ønsker å bo i eget hjem så lenge som mulig. Noen etterlyser egne bofellesskap for eldre som ikke ennå er pleietrengende, noe som gjør at vi må sørge for at de får bistand, nødvendige hjelpemidler og velferdsteknologi som gjør dem i stand til å makte hverdagens gjøremål.

Ved nye boligprosjekter må vi tenke helhetlig og nytt. Bomiljø med livsløpsstandard, hvor en kan bo i samme miljø hele livet gir samskapning og fellesskap. Tett samarbeid med Husbanken kan muliggjøre nye boligprosjekter.  Deltakelse, sosialt samvær og et aktivt liv forebygger ensomhet og sykdom. Aktivitetssentrene er også viktige når det gjelder forebygging, og må sikres gode vilkår. Vi ønsker også å se på mulighetene for å etablere et aktivitetssenter i Hof. Det er den eneste delen av kommunen vår som ikke har et slikt tilbud i dag og de eldre etterspør dette der.

Når vi ikke lenger klarer hverdagens gjøremål selv og helsa har blitt dårlig, er det nødvendig at fellesskapet stiller opp og bidrar med omsorg og pleie. I en livsfase som krever mer omsorg og pleie enn det som kan gis i hjemmet, skal man få plass på et av kommunens bo- og behandlingssenter.

God mat til eldre, både hjemmeboende som ikke klarer matstellet selv, og til beboere på bo- og behandlingssentrene, er en grunnleggende rettighet. Det betyr mye å ha et sosialt samlingspunkt rundt frokost- eller middagsbordet, og det som serveres skal smake godt, være næringsrikt og se fristende ut. Sosiale fellesskap rundt måltider er like viktige som selve måltidet og må prioriteres.

De pårørende er en viktig ressurs og må få anledning til å delta som ressurser for sine kjære. De må involveres gjennom god dialog og gis mulighet for å delta i pårørendegrupper.

Trygghet for den enkelte beboer er helt avgjørende, både for de eldre, de pårørende og de ansatte.

Kognitiv svikt og demens

Med økende alder stiger også gruppen innbyggere med kognitiv svikt og demens. Denne gruppen krever særlig tilrettelegging i form av dagtilbud, tilpassede boliger og gode sykehjemsplasser. Holmestrand arbeiderparti er opptatt av at denne gruppen blir gitt dagtilbud som skaper livsglede for den enkelte, eksempelvis Demenskor.

 • SLIK VIL VI FÅ DET TIL:
 • Sørge for at kommunens helsetjenester er lett tilgjengelig for alle som trenger de, samt har gjennomgående god kvalitet
 • Helsestasjon for ungdom må/skal få utvidet åpningstid.
 • Skolehelsetjenesten skal være lett tilgjengelig på alle skoler
 • Sørge for et fortsatt sterkt fokus på folkehelse og forebygging i alle kommunale planer og alt kommunalt arbeid på tvers av fagområder.
 • Sikre at Frisklivs- og frivillighetssentralene våre videreføres og videreutvikles og er godt kjente tilbud blant alle innbyggere
 • Videreutvikle dagens aktivitetssentre for eldre og opprette tilsvarende senter i Hof.

KULTUR, IDRETT OG FRITIDSAKTIVITETER – FRIVILLIGHET

Holmestrand Arbeiderparti vet at deltakelse i kunst, sang og musikk, kulturarv, idrett og friluftsliv og ikke minst frivillighet, betyr mye for hver enkelt av oss og gjør samfunnet vårt rikere.

Et levende kulturliv, der alle innbyggere kan delta i kulturaktiviteter og oppleve kunst og kultur, er viktig for å styrke Holmestrands attraktivitet. Kultur er viktig hele livet og gir oss trivsel og livsglede. Vi ønsker at alle sikres tilgang til kunst- og kulturopplevelser, samt gis mulighet til å delta og uttrykke seg gjennom kunst, sang og musikk.

Kulturarv

Kulturarven vår er det viktig å verne om, for det handler om identiteten og røttene våre. Den unike og godt bevarte industri- og arbeiderhistorien knyttet til jernverkshistorien vi finner på Eidsfoss, I Holmestrand finnes det et flott museum for industrihistorien knyttet til aluminiums fabrikken. I Sande er det et levende historiemiljø rundt Prestegården, samt et kunst- og brukskunstmiljø i låven.  Museumsaktiviteter og lokalhistorie skal fortsatt være et satsningsområde for kommunen og vi skal samarbeide med både profesjonelle formidlere og lokale lag og interessenter for å sikre dette.

Idrett og fritid

Arbeiderpartiet vil at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal få mulighet til å delta jevnlig i en organisert fritidsaktivitet. Kommunen må derfor samarbeide med lokale lag og organisasjoner for å finne gode ordninger som sikrer at alle barn kan delta i minst én fritidsaktivitet. Alle skal kunne delta. Idrettsaktivitet for alle er en viktig målsetting. Tilskuddordningen vår som heter “Alle Skal Med” sikrer dette og skal styrkes videre. Der kan foreldre få dekket kontingent, andre avgifter for trening, treningstøy/lagstøy, samt kjøring og følge til treninger, dersom det er behov for det.

Ved å sikre adgang til idrettsanlegg gjennom kommunale driftsavtaler gis mange mulighet til idrettsaktiviteter. Variasjon i møteplasser og anleggstyper sørger for mulighet til aktivitet som ikke krever for store kostnader for foreldre og foresatte. Arbeiderpartiet vil sikre fortsatt gratis hall- og baneleie for de kommunale idrettshallene for lag og foreninger som er åpne for alle barn og unge.

Utlån av utstyr

Kostnadene til idrettsutstyr kan bli en så stor utfordring for foreldre at barn ikke får muligheten til å delta i idrettsaktiviteter sammen med vennene sine. Barn ønsker ofte å prøve ut ulike idretter, og det kan bli svært kostbart hvis foreldrene må kjøpe nytt utstyr for hver aktivitet. Mange idrettslag er flinke til å sørge for utlån av utstyr, men her trengs det et krafttak hvor både kommunen og idrettslagene stiller opp.

Arbeiderpartiet vil derfor videreutvikle BUA-tilbudet i kommunen vår. BUA er en utstyrssentral hvor alle kan låne utstyr til både idrett, fritid og friluftsliv gratis. I dag er tilbudet lokalisert i Hof, men vi mener det må gjøres lettere tilgjengelig også i Holmestrand og Sande slik at flere kan nyttiggjøre seg av det tilbudet. Vi vil derfor se på faste dager hvor man kan avtale å hente utstyr ved gitte plasser rundt om i hele kommunen.

Friluftsliv

En tur i hundremeterskogen der du bor, på kyststiene eller på ski i de flotte løypene i kommunen vår. Arbeiderpartiet vil at flest mulig skal kunne oppleve friluftsliv ut ifra de muligheter, interesser og resurser man har. Derfor er vi opptatt av å sikre tilgjengelighet og adkomst til våre fantastiske nærområder. Frisk luft, aktivitet og naturopplevelser skal være tilgjengelig for alle – og det gir bedre helse for den enkelte.

Friluftsliv er en viktig del av vår kulturarv, men ikke minst en naturlig arena hvor de fleste i en eller annen form utøver fysisk aktivitet. Vi vil sammen med de ideelle friluftsorganisasjoner, og gjennom friluftsråd arbeide videre med ytterlig tilrettelegging for aktivitet i kommunen, både i skog, langs kysten og i øvrige friluftsområder.

Frivillighet

Er selve bærebjelken i alle lag og foreninger, og bidrar til å gjøre hverdagen til mange mer meningsfull. Frivillig arbeid gir glede ved at man får tilføre andre noe samtidig som det skaper et fellesskap. Gjennom frivillig arbeid skapes møteplasser for folk uavhengig av alder, utdanning eller livssituasjon, og sammen utvikler vi nye fellesskap og lærer av hverandre.

Frivilligsentralene er en viktig motor i det frivillige arbeidet i kommunen. De skal være lett tilgjengelig i lokalmiljøene i Hof, Sande og i Holmestrand for både unge og eldre. Tilbudet skal hele tiden være i utvikling gjennom tett samarbeid med alle de som yter frivillig innsats.

Frivillig arbeid og engasjement er ofte kortreist – og det er av uvurderlig verdi for den enkelte gir av sin tid, for alle de som får et bedre tilbud i hverdagen sin og for kommunen.

 • SLIK VIL VI FÅ DET TIL:
 • Videreutvikle Frivilligsentralen som samlende aktør for frivillig arbeid for alle
 • Videreutvikle utstyrssentralen hvor barn, foreldre/foresatte kan låne sports-/friluftsutstyr gratis
 • Bevare og støtte opp under industri- og arbeiderhistorien vi finner på Eidsfoss.
 • Sikre at alle har lett tilgang til turområder, «hundremeterskog» og nærmiljøanlegg
 • Sørge for god skilting av turstier
 • Ha gode skiløyper for turgåing i skogsområdene, samt gode nærmiljøløyper knyttet til skolen
 • Jobbe med handlingsplan for universell utforming av aktivitets- og fritidstilbud
 • Strandsonen må tilrettelegges med universell utforming der det lar seg gjøre

NÆRINGSUTVIKLING OG ARBEIDSPLASSER

Arbeid til alle er Arbeiderpartiets viktigste mål. Gjennom arbeid har du en forutsigbar lønn å leve av, du tilhører et fellesskap og du trengs. Dette er viktig for oss alle. Det er også viktig at fellesskapet stiller opp for de som ikke kan arbeide, slik at også de har forutsigbarhet og trygghet for livene sine. Men for å klare begge disse målene, er vi avhengige av et mangfold av bedrifter som bidrar til verdiskapingen.

Arbeiderpartiet har levert solid på offensiv politikk og kan vise til svært gode resultater når det gjelder næringsutvikling, oppfølging og samarbeid med næringslivet i mange år i kommunen vår - og det skal vi fortsette med!

Forutsigbarhet er også helt avgjørende for at de næringsdrivende skal ønske å satse i kommunen vår. Dette er en avgjørende kvalitet som vi har vært og fortsatt skal være en garantist for.

Vi får stadig nye innbyggere og for å fortsette å være en ekstra attraktiv bokommune, er utviklingen av et framtidsrettet og miljøvennlig næringsliv avgjørende.

Arbeiderpartiet vil derfor ha et sterkt fokus på å tilrettelegge for ytterligere etableringer av arbeidsplasser i kommunen. Vi er også opptatt av å ta godt vare på de bedriftene som allerede er her og ha et godt samarbeid med de videre.

Vi vil ha et mangfoldig næringsliv, alt fra tyngre og plasskrevende etableringer på egnede områder, til service og handelsrelatert virksomhet i de tre sentrene i kommunen. Arbeiderpartiet vil sørge for at nystartede bedrifter og gründere møter både velvillighet og fornuftige krav i kommunen.

Holmestrand Arbeiderparti vil ha flere lokale arbeidsplasser, noe som har en egenverdi for å skape en levende og attraktiv kommune. Aktivitet skaper attraktivitet!

Vi ser også at vi har flere bedrifter som går i front når det gjelder utvikling av klimavennlige løsninger og sirkulære produkter. Vi ønsker å bidra til at disse bedriftene kan utgjøre en grønn industriklynge og slik sette både løsningene og forskningen på sirkulære løsninger på dagsorden med stor tyngde. Det vil være viktig for klimaet, for fremtiden og for vår kommune – for tenk om vi kan bli den grønne industrikommunen!

 • SLIK VIL VI FÅ DET TIL:
 • Sørge for at Holmestrand kommune er næringsoffensiv, forutsigbar og tydelig samarbeidspartner
 • Ha tilstrekkelig arealer og infrastruktur for nyetableringer
 • Ta godt vare på bedriftene i kommunen samt ha en positiv grunn-holdning til videre utvikling av disse
 • Sikre at næringsliv og videregående skoles utdanningstilbud for ungdom henger sammen lokalt, gjennom tett samarbeid med næringsforening, bedrifter og fylkeskommune
 • Stille krav i alle kommunens anskaffelser, slik at vi forebygger sosial dumping og arbeidslivskriminalitet
 • Kommunens anskaffelser skal legge til rette for å kunne benytte lokalt næringsliv
 • Jobbe for at sentrumshandelen skal styrkes i alle tre sentrene i kommunen
 • Videreutvikle det allerede svært gode samarbeidet med Næringsforeningen
 • Fortsatt gå i front for privat-/offentlig samarbeid og spleiselag som gir forutsigbarhet og fører til gode løsninger for fellesskapet
 • Stille krav til klima -og miljøvennlige løsninger i landbruk og næringsliv
 • Bidra til en sirkulær industriklynge hvor vi kobler industribedrifter, forskningsmiljøer og undervisningsmiljøer sammen

STEDSUTVIKLING

Holmestrand kommunen skal være en flersenterkommune. Dette innebærer at innbyggerne våre skal kunne få kontakt med kommunen i alle de tre tidligere sentrene, at de skal få et tjenestetilbud der de bor og at vi skal være aktive i å sikre utvikling i hele den nye kommunen.

Stedsutvikling, næringsutvikling og boligpolitikk henger nøye sammen. Arbeiderpartiet mener det er en kommunalpolitisk oppgave å legge til rette for at det bygges riktige og tilstrekkelige boliger i kommunen. Gjennom kommunale planer skal vi legge til rette for gode, varierte og trygge bomiljøer i kommunen vår, som fortsatt beholder identiteten og kvalitetene sine. Det skal også være et mål å opprettholde de mindre grendesamfunnene våre.

Vi skal jobbe for å styrke våre kollektivknutepunkt og jernbanestasjoner. I tillegg vil vi legge stort fokus på å få til et langt bedre kollektivtilbud som binder våre lokalmiljøer og sentraer sammen. Vi trenger et bedre tilbud med flere bussavganger til/fra Sande, Hof og Holmestrand, og også mot Universitetet i Sørøst-Norges campus Bakkenteigen.

Arbeiderpartiet vil at alle innbyggere trygt skal kunne velge sykkel fremfor bil. Det krever at vi jobber systematisk og planmessig med å bygge flere sykkelstier. Det er en selvfølge at gode gang -og sykkelveier er en del av planarbeidet når nye nabolag skal bygges. I dagens boområder skal en god trafikksikkerhetsplan utarbeides årlig og være gjeldende for hvilke områder som prioriteres.

Arbeiderpartiet vil i dette arbeidet ha særlig fokus trygge skoleveier, slik at flest mulig elever kan gå eller sykle til skolen sin.

 • SLIK VIL VI FÅ DET TIL:
 • Ha godt gjennomarbeidede, forankrede og forutsigbare langtidsplaner for hva som skal bygges i Holmestrand kommune
 • Utarbeide sentrumsplaner for alle de tre tettstedene/sentrum i Holmestrand kommune
 • Jobbe for å sikre et bedre kollektivtilbud i hele kommunen
 • Tilrettelegge for flere sammenhengende gang og sykkelveier

MILJØ OG KLIMA – JORDBRUK OG JORDVERN

Tilgang til ren luft, rent drikkevann og fravær av forurensning og støy er avgjørende for vår helse og livskvalitet. Klimaendringer truer boforholdene til millioner av mennesker verden over og øker faren for ekstremvær og ødeleggelse av bygg og anlegg med store økonomiske tap for den enkelte og for samfunnet.

Holmestrand må sammen med de andre kommunene i regionen ta sin del av ansvaret. En ambisiøs klimapolitikk er også nødvendig for et konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv. Arbeiderpartiet vil gjøre det lett å velge miljøvennlig og stimulere til grønn næringsvirksomhet for å styrke lokal konkurransekraft.

Arbeiderpartiet skal tenke globalt, men handle lokalt. En fremtidsrettet klimaomstilling begynner i kommunene. Arbeiderpartiet vil at klimaperspektivet skal være del av all kommunal planlegging. Klimahensyn skal være til stede i kommunens tjenesteutførsel og de ansatte i kommunen må ha god kunnskap om klima og miljøhensyn.

FNs klimapanel sine anbefalinger skal være ledende i klimaarbeidet lokalt. Holmestrand kommunen har mulighet gjennom sin rolle som innkjøper til å stille miljøkrav. Arbeiderpartiet skal bruke klima- og energiplanen og rullere den minst hvert fjerde år, og sikre at arbeidet skal skje i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte.

Det er avgjørende at kommuner og fylker samordner seg og tenker helhetlig og miljøvennlig i sin arealplanlegging. Særlig i planleggingen av nye bo- og næringsområder må vi tilrettelegge for kollektive transportløsninger, miljøvennlige bygg og god energiutnyttelse.

Offentlige bygg og infrastruktur har lang levetid og må planlegges, dimensjoneres og bygges for å tåle framtidens klimautfordringer. Arbeiderpartiet vil stille krav om energieffektive nybygg, og samtidig legge til rette for at flere fullfører klimatiltak på eksisterende bygg. Det er også betre for klimaet å vedlikeholde bygg godt fremfor å måtte bygge nytt. Vi vil derfor øke innsatsen på vedlikehold av kommunens bygg.

Mange av våre innbyggere har sitt virke innen jordbruk og husdyrhold, enten på heltid eller ved siden av annet arbeid. Det finnes svært mange nyskapende, offensive og fremtidsrettede bønder i kommunen vår.

For Arbeiderpartiet er et fortsatt strengt fokus på jordvern helt avgjørende for å sikre fremtiden og videre utvikling for våre matprodusenter. De siste tiårene har en betydelig del av Norges beste landbruksjord blitt bygget ned. Denne utviklingen må stoppes. Derfor mener vi at jordvernet må håndheves strengere enn i dag. Vi trenger alle sikkerhet for at vi kan være mest mulig selvforsynte med mat.

Vi ser også at park- og grøntområder er viktige for trivsel og folkehelse. Jo tettere vi bygger ut, desto viktigere blir det å sikre tilgang på både grøntområder og bynære naturområder. Holmestrand kommune har mange verdifulle grøntområder, og disse må i større grad tas vare på og skjermes for utbygging. Vi skal derfor «flette» naturen inn i byen når vi får mulighet til det, slik at vi får flere små områder av levende grønt og tilgang til sjø og natur.

Eikernvassdraget har en bekymringsfull utvikling og har hatt det i flere tiår. Det er på tide å sette inn tiltak som virker og som vil gjøre at vassdraget blir friskere. Dette må gjøres i samarbeid med Øvre Eiker kommune, Vestfold Vann, landbruket og innbyggerne langs vassdraget. Men det vil også kreve mye av kommunen og øvrige innbyggere, gjennom investeringer i avløpsledninger. Rent drikkevann er avgjørende viktig og Eikern er drikkevann for store deler av Vestfolds befolkning, samt hele Hof og Holmestrand. Der er derfor viktig og riktig at dette gis prioritet.

Vi må også heve ambisjonene for å stoppe lekkasjer på vannledninger og på avløpsledninger. Rent vann som lekker ut av ledninger, er sløsing av ressurser og kostbart for innbyggerne. Avløpsledninger som lekker, er skadelig for miljøet. Vi vil derfor jobbe for å få ned lekkasjeprosentene og sikre at naturen tas bedre vare på.

VI må også rense avløpsvannet vårt langt bedre og vi søker samarbeid med andre kommuner for å etablere et nitrogenrenseanlegg.

 • SLIK VIL VI FÅ DET TIL:
 • Sikre at miljø -og klima hensyn skal være fundamentet for alt politisk arbeid i Holmestrand kommune
 • Sikre at Holmestrand kommunen tar hensyn til det ytre miljøet i sin innkjøpspolitikk og all sin virksomhet
 • Etablerer et Grønt fond som skal investere i Grønne tiltak som fornybar energi og miljø-vennlige løsninger og tiltak i Holmestrand kommune
 • Holde jordvernet i Holmestrand kommune høyt, samt at andelen dyrket mark søkes økt gjennom aktiv bruk av tilskudd til nydyrking
 • Legge til rette for økt produksjon av jordbruksvarer med sikte på økt selvforsyning i Holmestrand kommune
 • Sikre at Holmestrand kommune er positive til private/ offentlig samarbeid og spleiselag, som gir forutsigbarhet og fører til gode løsninger for fellesskapet
 • Sørge for at Holmestrand kommune stille krav til klima -og miljøvennlige løsninger i land-bruk og næringsliv
 • Fremme ordninger som kan stimulere til utvikling av et bynært jordbruk som kan holde jordbruksarealene i hevd og gi næringsmuligheter for brukerne
 • Gjennomføre tiltak for å sikre at Eikernvassdraget får en bedre kvalitet på sikt
 • Gjøre det vi kan for å få en frisk Oslofjord
 • Få ned lekkasjer på vann- og avløpsledninger og knytte enda flere på hovedledninger.
 • Etablere nitrogenrenseanlegg i samarbeid med nabokommuner.

SOSIAL RETTFERDIGHET OG INKLUDERING

De sosiale rettighetene går ut på at alle mennesker har rett til en tilfredsstillende levestandard, herunder mat, klær og bolig, samt til stadig forbedring av sine leveforhold. Sosialpolitikk handler om å gi gode oppvekstsvilkår, hjelp med arbeid og bolig eller støtte og hjelp dersom du får sosiale problemer.

Flerfaglig samarbeid er nødvendig for at mennesker som trenger hjelp på flere områder får den hjelpen de trenger. Uansett hvor du bor, eller i hvilken fase i livet du er. Sammensatte utfordringer løses ikke av enkelttiltak. Derfor skal NAV være i fremste rekke når det gjelder sosialpolitiske virkemidler for å sikre befolkningen trygghet fra vugge til grav.

«Ingen er så sterk at man klarer seg alene – ingen er så svak at man ikke kan bidra»

Arbeiderpartiet mener også at vi som nasjon og kommune har en humanitær og internasjonal forpliktelse til å bistå mennesker på flukt. Vi legger FNs menneskerettighetserklæring og flyktningkonvensjon til grunn for kommunens innsats.

Vi vil at flyktninger og innvandrere skal bli integrert og inkludert i kommunen vår, med fokus på arbeid, bolig, helse og fritid. Dette løser vi best ved hjelp av en tydelig handlingsplan og aktiv bruk av de introduksjonsordninger som finnes.

Vi vil at alle innbyggere i kommunen vår skal ha et verdig og godt liv, med de med samme rettigheter og plikter.

Barn som lever i fattigdom, møter større utfordringer enn andre på veien mot voksenlivet. Å kunne bidra til at familier har tilstrekkelige midler til å leve gode liv uten store økonomiske bekymringer, er derfor avgjørende viktig for at barna i familien skal klare seg best mulig som voksne. Vi vil derfor ha en gjennomgang av virkemidlene til NAV og se om vi kan gjøre noe annerledes for å bidra til dette.

Holmestrand kommunen har et ansvar for, og en stor mulighet til, å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kommer inn i arbeidslivet.  Arbeiderpartiet vil derfor styrke tilbudet om VTA (varig tilrettelagt arbeid) for personer som av ulike årsaker ikke er i stand til å delta i ordinært arbeid. Vi mener mulighetene som tilbys via EMPUS i Holmestrand kommune er svært gode og bør videreføres og styrkes. Vi vil jobbe for enda flere plasser hos EMPUS.

Visjonen for det boligsosiale arbeidet vårt er at alle skal bo godt og trygt. Det boligsosiale arbeidet handler om å skaffe boliger og styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet.

Holmestrand kommune skal til enhver tid sørge for at det finnes hensiktsmessige boliger til ulike grupper som trenger kommunens bistand til dette. Arbeiderpartiet vil at det skal utarbeides en boligsosial handlingsplan som sikrer en gjennomtenkt praksis.

Flere skal kunne eie sin egen bolig, og flere skal få hjelp til å gå fra leie til eie ved hjelp av eventuelt startlån. Vårt mål er at alle skal ha mulighet til å eie sin egen bolig, og vi vil være aktive formidlere av forskjellige støtteordninger som distribueres gjennom Husbanken for å nå dette målet.

 • SLIK VIL VI FÅ DET TIL:
 • Tilstrebe et godt samarbeid mellom kommune, NAV og næringsliv for å sikre fremtidsrettede arbeidsplasser, fleksible og tilrettelagte løsninger for praksisplasser og alternativ sysselsetting
 • Sikre at Holmestrand kommune deltar i den nasjonale dugnaden om å ta imot flyktninger
 • Sikre en offensiv og praktisk gjennomførbar boligsosial handlingsplan og oppfølging av denne, både i hverdagen og i budsjetter
 • Sikre at Holmestrand kommune er en aktiv og oppdatert formidler av ulike støtteordninger

KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER

Den viktigste ressursen i Holmestrand kommune er alle de flinke og dedikerte menneskene som jobber i kommunen.

Kommunen må sammen med innbyggere, næringsliv, lag og foreninger bidra til at VI-følelsen får enda større plass og at vi alle sammen klarer å dra fordeler av at vi er en ny og større kommune.

Som folkevalgte er vi arbeidsgivere for ansatte i Holmestrand kommune. Et godt samarbeid mellom kommunen som arbeidsgiver og lokale fagforeninger og tillitsvalgte er viktig for hvordan kommunen ledes og organiseres, og hvordan det er å jobbe og leve i kommunen.

Arbeiderpartiet vil fortsette å legge vekt på bevisstheten rundt arbeidsgiverrollen og sørge for et godt arbeidsmiljø for alle ansatte i Holmestrand kommune. Et arbeidsmiljø preget av åpenhet, trygghet og tillit. Arbeiderpartiet vil jobbe for en virksomhetskultur hvor ansatte har en tett og god dialog med sine nærmeste ledere.

Arbeiderpartiet er opptatt av at administrasjonen og politikere skal ha et åpent, trygt og konstruktivt samarbeid, hvor godt politisk samhandlingsklima og godt politisk håndverk er gjennomgående og vedvarende, uavhengig av politisk ståsted. Dette for å oppnå best mulige beslutninger og leveranser til det beste for våre innbyggere.

Faste stillinger er avgjørende for å rekruttere ansatte. Arbeiderpartiet er klare på at Holmestrand kommune har et særskilt ansvar for å redusere ufrivillig deltid. Arbeiderpartiet vil at hele, faste stillinger skal være hovedregelen. Det gir bedre forutsigbarhet både for brukeren og den ansatte.

Vi vet at en heltidskultur vil styrke kvinners tilknytning til arbeidslivet, og også tiltrekke flere menn til sektoren. Det vil også kunne bidra til å redusere kommunens sykefravær på sikt, samt øke mulighetene for å rekruttere personell til helsesektoren på sikt.

Med heltidsstillinger vil alle ansatte få samme tilhørighet og ansvar i jobben, det vil redusere behovet for vikarer, og dermed positive gevinster for brukerne. Vi skal fortsette satsningen vi har startet på heltidsstillinger som hovedregel og vi skal fortsette prosjektene våre med økt grunnbemanning i helsesektoren.

Å ta inn lærlinger og studenter i praksis er avgjørende for å utdanne framtidens arbeidskraft, og for å sikre kontakt mellom de kommunale tjenestene og skolene. Innholdet i praksisstudiene må være relevant og sikre at studentene gis koordinert veiledning og oppfølging. Å ta inn praksisstudenter og lærlinger bidrar også at det faglige fokuset holdes høyt i hele Holmestrand kommune.

Arbeiderpartiet har som mål at kommunen skal ha minst 2 lærlinger per 1000 innbyggere. Vi vil også sikre at kommunens anbudsregler fortsatt krever at tilbydere bruker lærlinger i tjenestene Holmestrand kommune går til innkjøp av.

Sosial dumping og utnyttelse av arbeidskraft må bekjempes. Arbeiderpartiet vil sørge for at Holmestrand kommunen ikke gjennomfører anbudsprosesser hvor det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Det skal være en gjennomgående kultur i Holmestrand kommune for kontinuerlig nytekning og forbedring, og innovasjon skal være en naturlig del av kommunens utviklingsarbeid.

Samspill mellom kommunen og forsknings- og utdanningsmiljøene er derfor helt avgjørende. Holmestrand kommune ligger midt mellom to av tyngdepunktene til Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og kommunen må jobbe for å være en attraktiv og aktiv samarbeidspartner til USN.

 • SLIK VIL VI FÅ DET TIL:
 • Arbeide for at Holmestrand kommunen har et arbeidsmiljø som er preget av åpenhet, trygghet og gjensidig tillit
 • Arbeide for at administrasjonen og politikere skal ha et åpent, trygt og konstruktivt samarbeid, hvor godt politisk samhandlingsklima og godt politisk håndverk er gjennomgående og vedvarende, uavhengig av politisk ståsted
 • Sikre at hovedregelen er heltidsstillinger ved ansettelse i Holmestrand kommune
 • Legge til rette for faglig utvikling og etter- og videreutdanning
 • Sikre at Holmestrand kommune har minst to lærlinger per 1000 innbyggere
 • Sikre at Holmestrand kommune systematisk arbeider for å hindre sosial dumping
 • Sikre at Holmestrand kommune har en gjennomgående kultur for kontinuerlig nytekning og forbedringer som en naturlig del av kommunens utviklingsarbeid.
 • Sørge for at kommunen bruker bedrifter med egne ansatte og lærlinger innen bygg og anlegg samt innen innkjøp av varer og tjenester.

LOKALDEMOKRATI OG POLITISK STYRING

Holmestrand arbeiderparti viktigste mål er at Holmestrand kommune skal være en av beste kommunene å leve, arbeide og bo i for alle. Vi vil ha et lett tilgjengelig tjenestetilbud av høy kvalitet.

Arbeiderpartiet vil sikre et sterkt forankret lokaldemokrati og en sunn og bærekraftig kommuneøkonomi.

Mange velferdsoppgaver kan ikke løses uten et tett samarbeid med innbyggerne og frivilligheten. Deltakelse i idrettslag, velforeninger, politiske partier, og andre frivillige lag og organisasjoner er grunnlaget for at lokalsamfunnet skal blomstre. Alle innbyggere skal ha like muligheter til demokratisk deltakelse og til å forme vårt lokalsamfunn.

Videre er det viktig at Holmestrand kommune framstår som en åpen og tilgjengelig kommune. Arbeiderpartiet vil jobbe for at den politiske deltakelsen blir enda høyere enn i dag, og at dialogen mellom innbyggerne, administrasjonen og de folkevalgte blir tettere. Aktiv bruk av kommunikasjon, mer inkluderende involveringsprosesser, og heving av statusen til ungdomsrådet vil bidra til å nå disse målene.

For Arbeiderpartiet er det et overordnet mål å gi gode tjenester til innbyggerne, og våre ansatte er vår viktigste ressurs. Holmestrand kommune er en stor arbeidsgiver med rundt ca. 2000 faste ansatte. Vi vil sikre en arbeidsgiverpolitikk med fokus på rekruttering og videreutvikling av kompetente medarbeidere, tuftet på medvirkning, tillit og forutsigbarhet.

Ansatte og tillitsvalgte i Holmestrand kommune utgjør en viktig faglig ressurs. Denne ressursen bør de folkevalgte benytte seg både i prosesser og også i kommunestyremøtene, i større grad.

De folkevalgte har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Holmestrand kommune. Dette er et viktig ansvar, og derfor bør politikerne   være seg svært bevisst dette ansvaret.. Hva politikerne sier utad, påvirker hele kommunens renommé og omdømme.

 • SLIK VIL VI FÅ DET TIL:
 • Styrke det samarbeidet mellom kommunen som arbeidsgiver og de tillitsvalgte
 • Bidra til økt politisk engasjement og påvirkningsmuligheter
 • Ta i bruk teknologi for å øke valgdeltakelsen og den politiske deltakelsen generelt
 • Jobbe for å øke den politiske rekrutteringen fra alle lag, og at politikken vår er lokalt forankret
 • Få ungdomsrådet mer systematisk med i beslutningsprosessene når viktige ungdomssaker forberedes og behandles i kommunestyret
 • Ha fokus på å ha god og oppdatert informasjon og gode digitale nettjenester tilgjengelig for innbyggerne til enhver tid