Medlemsmøte 22. mai 2024

Tidspunkt

22. Mai 2024 kl. 18:00

Sted

Sande gamle Prestegård

Saker

 • En urolig verden. Regjeringens langtidsplan for forsvaret v/medlem av Stortingets forsvars- og utenrikskomité, Nils-Ole Foshaug.

  Nils-Ole Foshaug holdt et informativt foredrag om Regjeringens langtidsplan for forsvaret. Regjeringen vil samlet bruke 1624 milliarder kroner på forsvaret av Norge de neste tolv årene, fram til 2036. Da vil forsvarsbudsjettet være nesten dobbelt så stort som det er i dag, målt i reell kroneverdi. Dette er ufattelig store summer som kan gå utover andre satsinger i landet. Når verden er urolig, må vi bruke mer av samfunnets ressurser på forsvar og nasjonal beredskap. I Norge er vi i en særstilling. Vår modell med å sikre inntekter til fellesskapet fra naturressursene våre, gjør oss godt rustet til å betale mer for den nasjonale tryggheten, uten at det går ut over velferdstjenester for folk mener Regjeringen.
  Les mer i vedlegget.

 • En urolig kommune – ny skolestruktur

  Høringsutkastet fra kommuneadministrasjonen om strukturendringer i skolesektoren har skapt bekymring og stort engasjement. Vi står ovenfor følgende hovedproblemstillinger:
  1. Nedleggelse av Kjeldås og Galleberg skoler
  2. Nedleggelse av U-trinnet i Hof
  3. Utbedring av skoler i kommunedel Holmestrand
  Som en følge av nedleggelsene blir alle skolene i kommunedel Sande berørt ved at elevene skal fylle opp Klokkerjordet skole og Selvik skole til maks klassestørrelser, og kretsgrensene mellom Klokkerjordet skole og Selvik skole endres betydelig.
  Ungdomsskoleelevene i Hof skal flyttes til Gjøklep, forutsetning er at Holmestrand kommune skal få kjøpt Holmestrand videregående skole.
  På dette skal kommunen spare driftsutgifter på nær 29 mill kroner. Innvesteringer i Ekeberg skole er ikke tallfestet og kjøp av Holmestrand videregående skole er hverken tallfestet eller bekreftet.
  Medlemsmøtet samlet seg om følgende vedtak:
  «Programformuleringene om skolestruktur endres ikke nå»

  Les mer i vedlegget.

 • Eventuelt

  Kjell Olav Båstad tok opp spørsmålet om lagring av (lettere) forurensede masser i Mossåsen. Det er stor lokal motstand mot dette. Erik Bergstedt fortalte at det foreløpig ikke er gitt noen tillatelse til deponering, men F-skapet har gitt grønt lys til en konsekvensutredning.
  Medlemsmøte ønsket at konsekvensutredning settes opp som sak i et medlemsmøte. Styreleder vil sørge for at det blir gjort.