Vår klare forventning til Regjeringen

Det må komme tiltakspakke for å sikre kommuneøkonomien

12.mai blir revidert statsbudsjett behandlet på Stortinget.

Vi har en klar forventning om at regjeringen nå vil fremme tiltakspakker som dekker kommunenes kostnader knyttet til Corona-situasjonen. For eksempel er det viktig å huske at sosialhjelp utbetales over kommunenes budsjett og ikke statens. I tillegg har kostnader til helsesektoren, økt rengjøring, vikarer/ekstra personell og smittevernutstyr har økt betydelig.  I senere tid har regjeringen økt kommunens lovpålagte oppgaver, uten å fullfinansiere en eneste en av dem. Det har ført til et kommune-Norge med svært stram økonomi. Dette var utgangspunktet og den kostnadsøkningen Corona har ført med seg, bringer mange kommuner til bristepunktet.


I tillegg mener vi at regjeringen nå må være målrettet med tanke på oppbyggingen av økonomien.


Det er en nøkkelfaktor i å bygge opp igjen landet vårt, at det offentlige nå trør til og setter opp aktiviteten.


Mye av arbeidet med å skape arbeidsplasser og aktivitet som styrker økonomien, faller på kommunene. Det er helt nødvendig at kommunene nå sikres økonomi til å investere mer enn de klarer på egen kjøl. Det må bygges!

Det er ikke å komme bort ifra at forskjellene har økt i landet vårt siden 2013. Den situasjonen vi er i nå rammer de som allerede slet fra før, hardest. Økonomien vil være presset i lang tid og faren for at forskjellene øker både mer og raskere, er stor.


Vi mener Stortinget nå må tenke langsiktig og målrettet.


I vårt arbeid med å utjevne forskjeller og bekjempe fattigdom, bør det være et mål at alle har mulighet til å eie egen bolig. Å eie egen bolig gir økonomisk trygghet.


Mange steder er en normal husleie dyrere per måned, enn det man hadde måtte betale i renter og avdrag på lån for samme bolig. Likevel er det mange som må betale en dyrere leie fordi de ikke kan stille med sikkerhet for å få innvilget boliglån. Dette gjelder svært mange. Unge, studenter og familier i etableringsfasen, mennesker på midlertidig eller varige trygdeordninger, som AAP og uføretrygd, en del eldre eller personer med nedsatt funksjonsevne, for å nevne noen.


Når Stortinget nå skal sette opp tiltakspakker til kommunene, bør en del av dette være særlig rettet mot sosial boligbygging.

Et slikt tiltak vil ikke bare skape aktivitet som gir arbeidsplasser, men sikrer samtidig en god tilgang til boligmarkedet for mange fler enn de som har god råd fra før.


Vi har en klar forventning til at regjeringen nå stiller opp for kommunene våre, og selv om troen er liten, er håpet stort.


Kristine Ganz Flåtten

Leder

Holmestrand Arbeiderparti                                                     Elin Gran Weggesrud

Ordfører (A)

Holmestrand Kommune